Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Nasi terapeuci

Niebieski Koralik

Terapeuci

Dyrektor - Izabela Picheta

Izabela Picheta – absolwentka studiów doktoranckich psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka studiów magisterskich pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, rewalidator upośledzonych umysłowo, doświadczony terapeuta behawioralny dzieci autystycznych. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, m.in.:

– Uprawienia do wykorzystywania narzędzia do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia (KORP,KOZE)
– Diagnoza Funkcjonalna PEP-R;
– 3-stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży Autystycznej;
– Strategie Postępowania Wobec Trudnych Zachowań Osób ze Spektrum Autyzmu;
– Teoria Umysłu z Uwzględnieniem Aspektu Komunikacji;
– Udział w licznych konferencjach naukowych.

Maja Jaszczerska

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowania (kształtowanie zachowań dzieci w terapii). W czasie studiów realizowała staże w placówkach zajmujących się terapią dzieci i młodzieży na terenie Trójmiasta oraz za granicą (Stavanger, Norwegia). Od 2016 roku pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju w nurcie terapii SAZ, której skuteczność udowodniono naukowo. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, afazją, mutyzmem wybiórczym.

Agnieszka Lewandowska

W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Ukończyła III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, szkolenie „Jak pracować z zachowaniem trudnym?”. Jest w trakcie Przygotowania Pedagogicznego dla psychologów. Od 3 roku studiów pracuje z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Katarzyna Szymakowicz

Absolwentka 5- letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Po studiach odbyła półroczny staż w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej gdzie była członkiem Zespołu orzekającego. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami neurorozwojowymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówkach ogólnodostępnych oraz integracyjnych. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących terapii behawioralnej dzieci z autyzmem i to właśnie jej elementy wykorzystuje w codziennej pracy terapeutycznej. Kieruje się zasadą, że dzieci z autyzmem to przede wszystkim dzieci. Autyzm jest częścią ich sposobu funkcjonowania, ale nie stanowi pełnej definicji ich osoby.

Małgorzata Mazurkiewicz

Ukończyła studia licencjackie pedagogika z psychologią człowieka podczas których zdobyła uprawnienia pedagogiczne, studia magisterskie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z włączającą oraz podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju. Chłopiec z autyzmem, który nie miał możliwości rozwijać się w rodzinie biologicznej zainspirował ją do poszerzenia swojej wiedzy o III stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, diagnozę autyzmu i zachowań pokrewnych, rozwój mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi, zachowania trudne i niepożądane. Swoje doświadczenia zawodowe zdobyła pracując z dziećmi z różnymi deficytami-autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, łamliwym chromosomem. Połączyła swoją praktykę z wiedzą zdobytą na kolejnych szkoleniach w tej tematyce. Patrząc na dziecko stara się widzieć przede wszystkim jego potrzeby a swoją wiedzę i praktykę wykorzystuje prowadząc terapie.

Kinga Rudnicka

Magister psychologii. Swoją pracę z niepełnosprawnymi zaczęła mając 19 lat. Już wtedy wiedziała, że jest to praca dla niej. Skończyła 3-modułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce. Pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży oraz we Wspólnocie mieszkaniowej dla dorosłych osób Autystycznych. Buduje ją to, że ma możliwość uczestniczyć w rozwoju naszych podopiecznych i codziennie patrzeć na postępy których dokonują.

Małgorzata Lewicka

Absolwentka 3-letkich studiów licencjackich na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Obecnie kontynuuje studia na 2- letnich studiach magisterskich uzupełniających wiedzę z zakresu edukacji i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Ukończyła szkolenie prowadzone przez Instytut Nauk Stosowanych – Jak pracować z zachowaniami trudnymi. W pracy terapeutycznej kieruje się podejściem holistycznym z uwzględnieniem neuroróżnorodności.

Aleksandra Kwiatkowska-Ichilczyk

Ukończyła studia nauczycielskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, a także studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach związanych z edukacją i terapią dzieci z ASD oraz innymi opóźnienieniami w rozwoju. Jest trenerem umiejętności społecznych, terapeutą reki, zaburzeń jedzenia. W naszym przedszkolu przeprowadza również diagnozę funkcjonalną rozwoju dziecka standaryzowanym narzędziem KORP, a także diagnozę umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem Vb- Mapp. W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem dziecka, ktorego życie i zdrowie jest dla niej największą wartością. Praca jest jej pasją i napędem do ciągłego samorozwoju.

Klaudia Duliban

Magister pedagogiki specjalne. W ramach studiów ukończyła specjalizacje: pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Odbyła kurs terapii behawioralnej w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania w Krakowie oraz posiada kwalifikacje z zakresu Terapii Ręki. Wcześniejsze doświadczenia nabyła jako terapeuta w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku oraz publicznych placówkach edukacyjnych zajmujących się terapią i edukacją dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dzięki ukończonym szkoleniom oraz stałej superwizji pod kierunkiem Dr Magdaleny Grycman – specjalisty ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej posiada praktyczną znajomość i umiejętności prowadzenia terapii i edukacji użytkowników AAC – komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Dariusz Ścibor

Ukończył studia wyższe na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacyjnej oraz studia magisterskie na wydziale nauk społecznych o specjalności pedagogika ogólna. W swojej praktyce uczestniczył w wielu kursach doszkalających, głównie z płaszczyzny stricte pedagogicznej. Ukończył również III modułowy kurs behawioralny w teorii i praktyce. Swój warsztat pracy wzbogacał kolejno podejmując wakaty począwszy od specjalisty pracy z rodziną, poprzez sądowego specjalistę z zakresu pedagogiki (biegły sądowy) oraz terapeutę dorosłych osób z autyzmem.

Magda Jegor

W 2012 ukończyła studia na kierunku Edukacja Niepełnosprawnych Intelektualnie z Terapią Indywidualną. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w 2009 r. kiedy to pod okiem specjalistów brała udział w terapiach indywidualnych oraz grupowych w domach dzieci i placówkach na terenie trójmiasta. W swojej pracy opiera się na Pedagogice Zabawy zaś przy zachowaniach nadaktywnych na metodzie SAZ. Ukończyła różne szkolenia m.in. z zakresu zachowań trudnych, Picture Exchange Communication System, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem, Trening żywienia, Pierwsza pomoc pediatryczna, a także dot. terapii pedagogicznej jak np. Praca nad zaburzeniami koncentracji czy grafomotoryki.

Maja Picheta

Nauczyciel języka angielskiego, pedagog, terapeuta, trener umiejętności społecznych. W trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalizacja: terapia pedagogiczna. Ukończyła wiele kursów związanych z edukacją i terapią osób z autyzmem, w tym między innymi: III-stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej oraz II-stopniowe szkolenie z zakresu AAC- komunikacji wspomagającej i alternatywnej u osób z autyzmem. Pasję do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaczerpnęła od swojej mamy, założycielki „Niebieskiego Koralika”. Największy napęd do działania dają jej postępy swoich podopiecznych.

Marta Ellert

Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta miofunkcjonalny, Terapeuta ręki. Ważniejsze kursy i kwalifikacje: III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” Makaton 1 st. – dr Bogusława Kaczmarek, certyfikat Kart Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD, Masaż Logopedyczny, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Metoda Krakowska, Guguhopla – od zabawy do mówienia, Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Programowanie języka. Prowadzi profilaktyczne zajęcia logorytmiczne dla dzieci.

Milena Mańko

Ukończyła 5-letnie studia na kierunku logopedia, spec. wczesna interwencja logopedyczna.  Terapeuta Ręki, nauczyciel j. polskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Podczas studiów odbywała praktyki w placówkach specjalizujących się w terapii dzieci na terenie Gdańska. Uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych poszerzających wiedzę z zakresu logopedii. Zainteresowania naukowe: surdologopedia.

Natalia Baumgart

Magister fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła liczne kursy, m.in: Kinesiology Taping, Neurorozwojowa Diagnostyka i Rehabilitacja Niemowląt i Dzieci Starszych, Skoliozy- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne oraz Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe (PNF). Od kilku lat skupia się wyłącznie na pracy z najmłodszymi. Dba o prawidłowy rozwój i kondycję naszych dzieci. Na co dzień uśmiechnięta optymistka, realizującą się w swojej pracy.

Marcin Łazarski

Magister fizjoterapii, specjalista ds. zarządzania rehabilitacji. Od 2017 roku zajmuje się rehabilitacją ruchową dzieci i niemowląt w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Tczewie. Ukończone kursy specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii pediatrycznej m. in. NDT-Bobath, Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Wad Stóp, Diagnostyka metodą Prechtla, Terapia skolioz wg Kwiatkowskiego.

Iwona Rosińska

Niezawodna pomoc nauczyciela. Ciepłem i uśmiechem zaraża każdego, uwielbiana przez dzieci i całą kadrę.

Alina Lellek

Nieoceniona Pomoc nauczyciela. Dba, aby w przedszkolu wszystkie brzuszki były pełne i szczęśliwe. Po prostu – ciocia Alinka.