Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jakie zajęcia prowadzimy ?

The mosaic puzzle art for kids, children's creative game. The hands are playing mosaic at table. Colorful multi-colored details close up. Creativity, children's development and learning concept

Metoda TEACHC

(Treatment and Education of Autistic Communication Hadicapped Children)

Za pomocą tej metody, a właściwie podejścia prowadzimy terapie, która odpowiada na potrzeby dzieci z autyzmem. Wykorzystujemy przy tym wszystkie najlepsze systemy edukowania i zapewniamy dziecku możliwie najwyższy poziom niezależności. Jest to kompletny program dla dzieci z autyzmem, który wykorzystuje kilka technik, wiele metod w różnych kombinacjach, w zależności od potrzeb i zdolności poszczególnych dzieci. Pomagamy Państwa pociechom w zrozumieniu otaczającego ich świata, nabyciu umiejętności komunikowania się, dzięki którym będą mogły rozumieć innych ludzi i dajemy im, na ile jest to możliwe niezbędnych kompetencji, które pozwolą na dokonywanie wyborów dotyczących ich własnego życia.

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces, podczas którego wszystkie zmysły dziecka wysyłają informacje do ośrodkowego układu nerwowego. Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego  inaczej postrzega świat. Podczas terapii oceniamy i testujemy przepływ tych bodźców. Terapię Integracji Sensorycznej prowadzimy indywidualnie, w naszej Sali, która jest wyposażona w odpowiedni sprzęt. Integracja sensoryczna jest procesem, którym możemy badać i oceniać nieprawidłowego przebiegu zachowania dziecka. Terapię przeprowadzamy w formie zabawy, aby dziecko mogło jak najbardziej rozwinąć swoje możliwości.

an-elevated-view-of-little-girl-talking-with-her-female-psychologist-taking-note-on-clipboard

Terapia pedagogiczna

Poprzez terapię pedagogiczną rozwijamy wszystkie te sprawności intelektualne, które służą dziecku do zdobywania  wiedzy i gromadzenia doświadczeń. Ważna jest organizacja zajęć, by dziecko nabywało nowych kompetencji mimochodem, przy okazji zabawy i eksperymentów. Przedszkole wyposażone jest w bogaty materiał poznawczy, cały czas rozszerzany. Staramy się by wszystkie zabawki były rozwijające, co za tym idzie, mogły uczyć. Każda zabawa staje się edukacją! Uczymy się radzić sobie z konfliktami, dzielić zabawkami, ale też dzielić osiągnięciami. Uczymy się pocieszać dzieci płaczące, naśladować te, które zachowują się koleżeńsko i reagować na niewłaściwe zachowania. Uczymy się wreszcie siebie w kontaktach z drugim człowiekiem, swoich reakcji w trudnych sytuacjach i tego, jak rozwiązywać trudności. Głównym celem terapii pedagogicznej w naszym przedszkolu jest rozwój, a także przygotowanie dziecka do dalszego kształcenia i integracji. Staramy się by nasze dzieci poszły do szkoły z bogatym bagażem doświadczeń i umiejętności. W codzienne zajęcia wplatamy elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, program Aktywności Knillów, a więc metody które uczą i pozwalają poznać własne możliwości.

Five clever children are playing on the floor in the kindergarten

Terapia Logopedyczna

Dzieciom z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną czy niedosłuchem towarzyszy często opóźniony rozwój mowy. Występują też zaburzenia o typie afazji dziecięcej, przejawiające się problemami z mową czynną i jej rozumieniem. Terapie rozpoczyna się od obserwacji i przebadania wszystkich aspektów związanych z nadawaniem i odbieraniem komunikatu werbalnego. U naszych najmłodszych, niemówiących pociech sprawdza się występowanie odruchów, umiejętność spożywania pokarmów i przyjmowania płynów. Badany jest zgryz i uzębienie dziecka, ponadto budowa i sprawność narządów mowy. Kolejnym, ważnym aspektem jest sprawdzenie rozumienia mowy, tzw. mowy biernej. U dzieci mówiących badana jest zdolność powtarzania samogłosek, sylab, wyrazów i zdań, umiejętność budowania zdań oraz opowiadania. Ważna jest spójność i logiczność wypowiedzi. Obserwuje się także na jakim poziomie prezentuje się mowa spontaniczna dziecka. Istotnym elementem terapii jest wprowadzenie alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji, m.in. Programu Rozwoju Komunikacji Makaton oraz PCS-ów naszym niemówiącym dzieciom.

medium-shot-kid-petting-horse

Hipoterapia

Hipoterapia to metoda rehabilitacji leczniczej na bazie neurofizjologii z udziałem konia. Koń służy jako pośrednik w terapii, przenosząc na pacjenta ruch w trakcie chodzenia stępem. Przetworzenie tych rytmicznie oddziaływających impulsów stymuluje ruch, za pośrednictwem, którego przy pomocy terapeuty możliwe jest przeprowadzenie poprawnej terapii. Dokonuje się to poprzez osiągnięcie równowagi, regulację napięcia mięśniowego, koordynację, wzmocnienie mięśni i symetrię ruchów. Pozycje uzyskiwane za pomocą stymulacji sensomotorycznej umożliwiają rozwijanie i utrwalanie optymalnych wzorców ruchowych ciała. Taka terapia ruchowa daje zmniejszenie bądź likwidację zaburzeń równowagi wewnętrznej, dzięki regulacji napięcia mięśniowego. W hipoterapii ważny jest etap oswojenia dziecka z koniem oraz zajęcia usprawniające na koniu, które wymagają starannego zaplanowania i systematycznej realizacji. Dzięki bliskiemu obcowaniu z koniem angażowany jest całe dziecko jako istota cielesna, duchowa, umysłowa i społeczna.

crayons-1445053_1920

Terapia ręki

W terapii tej usprawniamy małą motorykę, czyli ruchy rąk, dłoni i palców. Przed każdą terapią diagnozujemy dziecko, w jakim stopniu występują u niego utrudnienia. Terapię prowadzimy indywidualnie lub łączymy ją z terapią sensoryczną. W terapii usprawniamy zdolności manualne dziecka od palców po obręcz barkową. W zależności od zaburzeń nasza terapia opiera się na wzmacnianiu mięśni kończyn górnych, stymulacji czucia, zdolności chwytu, kontroli wzrokowo-ruchowej oraz pracy oburącz. Najwyższą umiejętnością, jaką ręka, osiąga jest grafomotoryka, czyli sprawność manualna ręki podczas czynności takich jak pisanie i rysowanie. Podczas zajęć usprawniamy całą rękę oraz rozwijamy świadomość ciała. Wszystkie elementy terapii dobrane są odpowiednio do poziomu manualnego dziecka oraz prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, oraz na Sali sensorycznej.

paint-328676_1920

Arteterapia

Jest to terapia, w której dziecko poprzez muzykę, plastykę, książki, teatr i malarstwo wyraża siebie i swoje emocje. W czasie terapii tworzymy różne obiekty artystyczne, następnie je analizujemy i opowiadamy o nich. Dzięki arteterapii poznajemy potrzeby emocjonalne i poznawcze dziecka oraz możliwości manualne. W czasie zajęć rysujemy, malujemy, tworzymy, fotografujemy, słuchamy muzyki, gramy na instrumentach, czytamy i oglądamy filmy. Sztuka kształtuje osobowość dziecka, uwalnia go od złych emocji, powoduje radość i wpływa na poczucie własnych wartości. Dzieci niepełnosprawne są niezwykle kreatywne i chętnie uczestniczą w terapii. Dzięki zajęciom maluchy są bardziej otwarte i częściej się integrują. Terapia pozwala na stymulację twórczości i zwiększa koncentrację. Arteterapia powoduje u dziecka pobudzenie pamięci wzrokowej, słuchowej, a także poprawie ruchliwości i równowagi. Zajęcia prowadzimy indywidualnie oraz grupowo.

team-mates-being-happy-after-winning-a-football-match

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Jest to metoda, dzięki której dziecko podczas aktywności fizycznej poznaje swoje ciało. Dzięki temu działaniu maluch współdziała z drugą osobą oraz współpracuje z grupą. Dziecko w czasie zajęć poprzez ruch wyzwala swoje emocje i wyraża swoją osobę. Zajęcia w tej metodzie ruchu są dostosowane do pięciu kategorii wyszczególnionych na podstawie definicji ruchu. Dwie pierwsze to ruch prowadzący do poznania schematu własnego ciała, umiejscowienia poszczególnych części ciała w przestrzeni, które powalają na stopniowe poznanie możliwości ruchowych. Trzecia kategoria to ruch prowadzący do umiejętności nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, dzięki któremu budowane jest zaufanie. Czwarta kategoria kształtuje umiejętności pracy zespołowej i działania w grupie. Ostatnia to ruch kreatywny, dający umożliwiający swobodną ekspresję osobowości dziecka. Zajęcia są tak skonstruowane, że mogą Państwo kontynuować je również w domu. W naszym przedszkolu terapię z użycie ruchu rozwijającego prowadzimy indywidualnie oraz w grupowo.